Index

List by:

Label Обсерватория по миграция за страните от Африка, Карибите и Тихоокенския басейн
Language bg
Label Обща европейска система за убежище
Language bg
Label Общи основни принципи
Language bg
Label Партньорство за миграция, мобилност и заетост между страните на Африка и ЕС
Language bg
Label Партньорство за мобилност
Language bg
Label Платформа за сътрудничество по въпросите на миграцията и развитието
Language bg
Label Пражки процес
Language bg
Label Протоколът от Палермо
Language bg
Label Процесът \\\"Бали\\\"
Language bg
Label Работна група на високо равнище \\\"Убежище и миграция\\\"
Language bg
Label Регионална инициатива по миграция, убежище и бежанци
Language bg
Label Регламент Дъблин/ регламент за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила
Language bg
Label Синя карта на ЕС
Language bg
Label Споразумение за облекчаване на визовия режим
Language bg
Label Споразумението от Котону
Language bg
Label Среща Азия-Европа
Language bg
Label Стокхолмска програма
Language bg
Label Стратегически комитет по имиграция, граници и убежище
Language bg
Label Структурен диалог по въпросите на миграцията между ЕС и страните от Латинска Америка
Language bg
Label Трансфер по Дъблин/ прехвърляне съгласно Регламента Дъблин
Language bg
Label Харта на основните права на Европейския съюз
Language bg